O FUNDACJI

Założenia i cele Fundacji, Fundator

O nas

Fundacja Can-Pack została powołana, aby promować świadomy oraz zdrowy styl życia. Zależy nam zarówno na zdrowiu i rozwoju pracowników firmy, jak i społeczności, w których funkcjonują na co dzień. Pragniemy wspierać działania, które w istotny sposób wpływają na podniesienie jakości ludzkiego życia.

Współczesne czasy oferują wiele dóbr materialnych oraz nowinek technicznych. Codzienność zalewa nas ogromem nie zawsze wartościowych informacji. Nasze życie przyspiesza coraz bardziej, powodując ciągły stres. Brakuje w tym wszystkim zdrowej równowagi oraz refleksji na temat zdrowia fizycznego i psychicznego. Skupienie uwagi na własnych emocjonalnych potrzebach oraz potrzebach naszych bliskich, staje się powoli dobrem rzadkim i luksusowym. Chcemy, aby to się zmieniło.

Już teraz prowadzone są prace nad projektem przychodni przyzakładowej w Brzesku, w której chcielibyśmy stworzyć bazę rehabilitacyjną. Pragniemy tu również organizować programy profilaktyki zdrowotnej.

Przygotowujemy warsztaty obejmujące swoją tematyką promocję zdrowego trybu życia, odżywiania i aktywnego wypoczynku. Niebawem ruszamy z działalnością szkoleniową w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych takich jak skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie z własnymi emocjami czy rozwiązywaniem konfliktów międzyludzkich.

Pragniemy również wspierać tych wszystkich, którzy starają się pokonać życiowe trudności i zrealizować swoje cele oraz marzenia.

Dla nas największym kapitałem firmy są ludzie, ze swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrą energią.

Naszym życzeniem jest aby Fundacja zagościła na stałe w Państwa otoczeniu, łączyła w realizacji wspólnych celów, była miejscem wymiany doświadczeń, a także miejscem gdzie można pozostawić cząstkę siebie i otworzyć się na potrzeby innych.

Ewa Mazurek – Prezes Fundacji

Fundator

Fundacja została powołana przez CAN-PACK S.A. w trosce o zdrowie i rozwój swoich pracowników oraz lokalnych społeczności.

Dla firmy CAN-PACK bardzo ważna jest realizacja swoich celów zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dlatego tez oprócz prowadzenia działalności biznesowej firma pragnie wspierać różne inicjatywy mające na celu troskę o ludzkie potrzeby oraz dobro interesów społecznych w otoczeniu firmy.

Radę Fundacji tworzą:

Philip Impink – Prezes Zarządu CAN-PACK
Stanisław Waśko – I Wiceprezes Zarządu CAN-PACK
Dr hab. Małgorzata Podrecka – Wiceprezes Zarządu CAN-PACK

Fundacja

Zarejestrowana w dniu 2.02.2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Numer KRS: 0000541518
REGON: 360675443
NIP: 9452182518
Konto bankowe: PKO BP 38 1020 2906 0000 1902 0341 7441

Dokumenty

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016

Cele statutowe fundacji

 • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna,
 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • działalność w zakresie ochrony środowiska,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne  zasoby i możliwości,
 • działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz tworzenia im równych szans na drodze do ich rozwoju, w tym pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej, szkoleniach i poradach,
 • działalność charytatywna,
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność mająca na celu wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych nie mogących realizować swoich planów z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 • kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności psychospołecznych, poprawiających jakość funkcjonowania zawodowego człowieka.
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Wolontariat

 Z przyjemnością zapraszamy  do współpracy wszystkich, którzy zechcą włączyć się w działania naszej Fundacji.

 Jesteśmy otwarci na pomysły i projekty. Z uwagą wysłuchamy o tym, co jest  ważne dla Was i Waszego otoczenia. Wesprzemy w działaniu bądź podejmiemy inicjatywy, które są zgodne z naszymi Celami Statutowymi.

Wsparcie finansowe

Jeżeli zechcą Państwo przyłączyć się do naszych działań wspierając nas finansowo – prosimy o wpłaty na konto fundacji:

38 1020 2906 0000 1902 0341 7441

Wsparcie finansowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez najbliższe dwa lata Fundacja nie będzie  posiadała statusu Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego też nie będzie mogła ubiegać się o 1% podatku od osób fizycznych.

Prosimy o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz innych Organizacji Pożytku Publicznego.

Działania Fundacji można natomiast wesprzeć poprzez przekazanie darowizny pieniężnej o którą można w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika. (Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm.))

Close

WSPIERAJĄ NAS

Instytucje oraz osoby które wspomagają nas w działaniu.

Fundacja funkcjonuje dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych osób, które na co dzień współtworzą naszą organizację.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim z Państwa, także tym którzy nie zostali tutaj wymienieni, za to że wspieracie Fundację swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami oraz ofiarujecie nam wsparcie finansowe.

KONTAKT

Skontaktuje się z nami

Dane kontaktowe

Adres:
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1

Telefon:
12 662 34 59

Email:
fundacja@canpack.eu

Napisz do nas

Wyślij wiadomośćclear