O FUNDACJI

Fundator, Fundacja, Wspierają nas, Dokumenty

Fundacja

Zależy nam, aby przyczyniać się do zmian społecznych, inicjować i wspierać różnorodne projekty i działania, które mają na celu troskę o ludzkie potrzeby, rozwój, edukację, wartości w naszym najbliższym otoczeniu.

Zaangażowanie Fundacji kierujemy do lokalnych społeczności, w których Grupa CANPACK prowadzi swoją działalność, a nasze projekty jako wolontariusze wspierają również pracownicy Grupy.

Fundacja została powołana przez CANPACK w 2015 roku i jest odpowiedzialna za wspieranie celów społecznie użytecznych.

Zespół Operacyjny Fundacji:
Magdalena Limanówka
Magdalena Pająk

Nasi Darczyńcy

Dziękujemy Fundatorowi CANPACK SA,

Spółkom z GRUPY CANPACK – CP Glass, CP Food and Industrial Packaging, CP Metal Closures, CP Recycling

oraz Osobom Indywidualnym i Wolontariuszom

za wszelkie wsparcie dla działań Fundacji.

OBSZARY DZIAŁAŃ

Wspieramy instytucje/organizacje oraz osoby indywidualne w lokalnych społecznościach, w których Grupa Can-Pack prowadzi swoją działalność – Krakowa, Brzeska, Bydgoszczy, Dębicy, Orzesza oraz Tarnowa.

Współpraca na rzecz lokalnych społeczności

Działamy na rzecz bądź też we współpracy ze Stowarzyszeniami, Instytucjami oraz innymi Organizacjami, które na co dzień pomagają swoim podopiecznym, wychowankom w rozwoju, edukacji, a także przezwyciężaniu trudności. Wspieramy realizacje zadań zbieżnych z Celami Statutowymi Fundacji Can-Pack, szczególnie w zakresie: sportu, edukacji, ochrony zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Działalność na rzecz osób indywidualnych

Fundacja obejmuje pomocą osoby indywidualne, które znalazły się w trudnej sytuacji – wynikającej z nieprzewidzianych okoliczności jakie niesie ze sobą nagła poważna choroba lub przewlekłe, nieuleczalne schorzenia często powiązane z niepełnosprawnością, a także z powodu innych wyjątkowych przypadków losowych.

Wolontariat pracowniczy

Wśród  pracowników Grupy Can-Pack jest wielu wyjątkowych ludzi inicjujących dobroczynne działania, aktywnych społecznie, działających na rzecz różnych instytucji, czy też potrafiących się błyskawicznie zorganizować na potrzeby jednorazowej akcji pomocowej. Na ich zaangażowanie możemy również  liczyć w trakcie akcji organizowanych na rzecz lokalnych społeczności.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Marii Konopnickiej 29, 30-302 Kraków

Email:
fundacja@canpack.com

Numer KRS:
0000541518

REGON:
360675443

NIP:
9452182518

Konto bankowe:
PKO BP 38 1020 2906 0000 1902 0341 7441

Data rejestracji:
2 lutego 2015 r

Data nadania statusu organizacji pożytku publicznego:
27 listopada 2017 r.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu, przez Fundację celem nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji w sprawie wskazanej w zapytaniu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Can-Pack z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, REGON: 360675443, NIP: 9452182518 (Fundacja). Dane kontaktowe: fundacja@canpack.eu. Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażoną zgodę, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi IT oraz usługi doradztwa prawnego. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od jej zakończenia. W zakresie udzielonej zgody dane osobowe będą przechowywane do momentu jest wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku stwierdzenia naruszenia Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu z Fundacją.